រៀបចាប់យក Latitude នឹង Longitude ពី Google Map

អត្តបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកបង្ហាញអំពីការចាប់យក Latitude នឹង Longitude ពី Google Map យកមកដាក់លើវេបសាយ ទៅតាមទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់បាន។ Techfree នឹងធ្វើការបង្រៀនលោកអ្នកអំពីរបៀបស្វែងរក ទីតាំង Latitude នឹង Longitude ។

ឥឡូវ Techfree នឹងធ្វើការបង្រៀន លោកអ្នកអំពីការចាប់យក coordinates នេះ លោកអ្នកអាចធ្វើអនុវត្តតាមដំណាក់ការដូច ខាងក្រោម៖

តំណាក់កាលទី១ៈ លោកអ្នកធ្វើការចូលទៅកាន់ maps.google.co.in ឬ  maps.google.com

តំណាក់កាលទី២: លោកអ្នកធ្វើការស្វែងរក coordinates នៅក្នុង search box ដូចក្នុងរូបក្នុងរូបបង្ហាញជូចដូចខាងក្រោម

coordinates1