ស្វែងយល់ពី validation ជាមួយ Rails

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បាននិយាយលើការ ស្វែងយល់ពី Active Record នៃ Rails Framework។ ចំនែកក្នុងអត្ថបទនេះនឹងរៀបរាប់ពី validation នៅក្នុង Rails។

ហេតុអ្វីបានជាប្រើ Validations?

Validations ត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាឱ្យបានថាមានតែទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ ដែលត្រូវបានរក្សាទុកទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ការអនុវត្តន៍ validations គឺត្រូវបានធ្វើរួចហើយនៅក្នុង model របស់ Rails។ ទិន្នន័យដែលអ្នកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យត្រូវបានកំណត់ក្នុងmodel របស់ Rails ពិតប្រាកដ, ដូច្នេះវាធ្វើឱ្យតែយល់ ដើម្បីកំណត់អ្វីដែលទិន្នន័យត្រឹមត្រូវហុចផលនៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នានេះ។

Validations នៃឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺ៖

  • តម្លៃនៃតារាង title គួរតែមិនមែន NULL នោះទេ។
  • តម្លៃនៃតារាង price គួរតែជាលេខ។

ឧទាហរណ៍៖ បើកឯកសារ book.rb នៅក្នុងថតឯកសារ app\model ហើយថែមកូដដូចខាងក្រោម៖

validation

  • validates_presence_of – ការពារ “NOT NULL” ប្រឆាំងនឹងការភ្លេចបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើ។
  • validates_numericality_of – ការពារអ្នកប្រើដែលបញ្ចូលទិន្នន័យមិនមែនជាលេខ។

នៅពេលយើងដំណើរការ http://localhost:3000/ ម្តងទៀតនៅលើកម្មវិធីមើលវេបសាយហើយចុចលើ Add new book នោះយើងបាន៖

view5

ហើយចំពោះលទ្ធផល សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រនេះ