របៀបបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុង VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុងភាសា VB.NET។ VB.NET គឺអាចធ្វើការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ដោយប្រើ FileStream Class , Stream Writer ហើយនឹង​​ Stream Reader

I.FileStream Class អនុញ្ញាត្តអោយលោកអ្នកធ្វើការ Read, Write , Open, Close,…ជាដើម។

Parameter

File Mode

ឧទាហរណ៍ៈ

ចំណាំ៖ អ្នកត្រូវចាំបាច់ត្រូវ Import header File >>imports. system.IO ហើយនិង system.text ពុំនោះទេ Parameter FileSteam នឹង Error។

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការ​ Execute code រូចរាល់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញ File ដែលបានបង្កើត File ក្នុង Path ដែលបានកំនត់។

II. Stream Writer អនុញ្ញាត្តអោយលោកអ្នកធ្វើការ Write characters ទៅកាន់ stream។

 

Note:ប្រសិនបើ file មានរូចហើយ វាលុប​ contents file ចោល។

 

Note:ប្រសិនបើfile មិនមានទេ វានឹងបង្កើត file ថ្មី តែបើ file មានរូចហើយ add​ contents បន្ថែមទៅលើ file ។

របៀប Write Data ទៅក្នុង File

objSW.Write(Text)

objSW.WriteLine(Text)

ឧទាហរណ៍ៈ

លទ្ធផលត្រូវបាន Write ក្នុង File.text

III. Stream Reader អនុញ្ញាត្តអោយលោកអ្នកធ្វើការ Read characters ចេញពី file។

Note:   ReadLine: read content ម្តង១line

ReadToEnd: read content ទាំងអស់ចេញពីfile

ឧទាហរណ៍ៈ

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោមៈ

IV.ការប្រើប្រាស់ Directory Class

ចំណាំ៖ មុននិងប្រើ ប្រាស់យើងត្រូវ  Import System.IO ជាមុនសិន។

1. Create Directory

Syntax: ​Directory.CreateDirectory(pat

2. Delete

Syntax:  Directory.Delete(path,force

3. Exists

Syntax:  Directory.Exists(path)

4. GetDirectory

Dim Dirs() as String

Dirs=Directory.GetDirectories(path)

ឧទាហរណ៍៖