វិធីសាស្រ្ត upload ឯកសារជាមួយ Rails

2017-01-22 Phearom Prom

លោកអ្នកប្រហែលជាមានតម្រូវការដើម្បីអោយអ្នកចូលមើលវេបសាយ ផ្ទុកនូវឯកសារមួយចំនួនរបស់ពួគគេនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នក។ Rails នឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នៅពេលនេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដូចខាងក្រោម៖

ស្វែងយល់ពី association ជាមួយ Rails

2016-12-13 Phearom Prom

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមកហើយចំពោះការ ស្វែងយល់ពី validation ជាមួយ Rails។ បន្ទាប់មកយើងងាកមកស្វែងយល់ពី association របស់ Active Record វិញម្តង។

ស្វែងយល់ពី view ជាមួយ Rails Framework

2016-11-01 Phearom Prom

នៅក្នុងអត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហាញពីការ ស្វែងយល់ពី Active Record នៃ Rails Framework។ ចំណែកឯនៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងនិយាយអំពី View នៅក្នុង Rails Framework។

ស្វែងយល់ពី Active Record នៃ Rails Framework

2016-10-31 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់អំពី របៀបបង្កើតទម្រង់បែបបទ (form) ជាមួយ Rails។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ពី Active Record ជាមួយ Rails។

របៀបដំឡើង RubyOnRails

2016-10-20 Phearom Prom

អត្ថបទនៅថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី របៀបដំឡើង RubyOnRails។ អ្នកអាចធ្វើការដំឡើងបានទាំងនៅលើវីនដូរ (Window) និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច (Linux)។