វិធីសាស្រ្តផ្ញើ email ជាមួយ Rails

នៅក្នុងអត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហាញពីការ ស្វែងយល់ពី view ជាមួយ Rails Framework។ ចំណែកអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពី វិធីសាស្រ្តផ្ញើ email ជាមួយ Rails។

Action Mailer គឺជាសមាសភាគនៃ Rails ដែលអាចឱ្យកម្មវិធីដើម្បីផ្ញើនិងទទួលអ៊ីម៉ែល។ដំបូងអ្នកត្រូវបង្កើតនូវ mailer មួយដោយដំណើរការពាក្យបញ្ជាដូចខាងក្រោម៖

bin/rails generate mailer UserMailer

ឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ActionMailer។ ចូលទៅកាន់ថតឯកសារ app/mailers/user_mailer.rb ហើយបន្ថែមនូវកូដដូចខាងក្រោម៖

mail

បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ថតឯកសារ app/views/user_mailer/ ហើយបង្កើតនូវឯកសារថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា welcome_email.html.erb រួចសរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

mail1

ហើយត្រូវបង្កើតឯកសារមួយទៀតឈ្មោះថា welcome_email.text.erb ហើយសរសេរកូដដូចខាងក្រោម៖

mail2

ហើយត្រូវវាយពាក្យបញ្ជាដូចខាងក្រោម ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យ៖

bin/rails generate scaffold user name email login

បន្ទាប់មកវាយពាក្យបញ្ជា៖

bin/rails db:migrate

ហើយទៅបន្ថែមកូដនៅក្នុង app/controllers/users_controller.rb ដូចខាងក្រោម៖

mail3

បើកកម្មវិធីមើលវេបសាយ ហើយវាយ http://127.0.0.1:3000/users/new។ នោះនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

mail4