ការប្រើ​ Method Built-in(Char Class និង Math Class)​​ក្នុង VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់អំពីការប្រើជាមួយ Method Built-in ក្នុងភាសា VB.NET ហើយនៅអត្តមុនក៏បាននិយាយរួចមកហើយអំពី Method Built-In នេះ​ក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក Method Built-in(Char Class និង Math Class)​​ មកបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តទៀតដូចខាងក្រោម៖

I.Method Built-In( Char Class)

IsLetter  មានតួនាទីសំរាប់ត្រួតពិនិត្យមើលថាតើ Character នោះជាអក្សរឬទេ ។

 – IsDigit មានតួនាទីសំរាប់ Check មើលថាតើ Character នោះជាលេខឬទេ ។

​​​ – IsLetterorDigit ​​មានតួនាទីសំរាប់ Check មើលថាតើ Character នោះជាលេខឬអក្សរ ឬទេ ។

IsLower : មានតួនាទីសំរាប់ Check មើលថាតើ Character នោះជាអក្សរតូចឬទេ ។

IsWhiteSpace : មានតួនាទីសំរាប់ Check មើលថាតើវាជា WhiteSpace ឬទេ ។

IsSymbol : មានតួនាទីសំរាប់ Check មើលថាតើវាជា Symbol ឬទេ -ល-។

ឧទាហរណ៍៖

II.Method Built-In( Math Class)

PI : តម្លៃរបស់វាស្មើ 3.1415 ។

E : តម្លៃរបស់វាស្មើ 2.7182 ។

Sin : វាជាតម្លៃ Sin នៃត្រីកោណមាឌគិតជា radian ។

Cos : វាជាតម្លៃ Cos នៃត្រីកោណមាឌគិតជា radian ។

– Tan : វាជាតម្លៃ Tongan នៃត្រីកោណមាឌគិតជា radian

Floor : វាជាតម្លៃខាងក្រោមនៃអថេរ ។

Ceiling : វាជាតម្លៃខាងលើនៃអថេរ ។

ឧទាហរណ៍៖

– Min : ជា Method ដែលអាចអោយយើង ប្រៀបធៀបតម្លៃពីរ ហើយវានិង Return តម្លៃតូចបំផុត ។

– Max : ជា Method ដែលអាចអោយយើង ប្រៀបធៀបតម្លៃពីរ ហើយវានិង Return តម្លៃធំបំផុត ។

Pow : ជា Method មួយសំរាប់គណនា ស្វ័យគុណ ។

sqrt : គឺជា Method សំរាប់អោយយើងគណនា ឬសការ៉េ ។

log : គឺជា Method សំរាប់គណនាអនុគមន៍ លោការីត ។

ឧទាហរណ៍៖