ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត នៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2016

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Format Cell របស់ MS Office Excel ដែលយើងបានសិក្សាវាបានចំនុចខ្លះៗ ហើយនៅមានចំនុចបន្ថែមទៀត ហើយយ៉ាងណា មិញនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់រូបមន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។

មុខងារពិសេសរបស់ Excel គឺការប្រើរូបមន្តដើម្បីធ្វើការគណនា។ ខាងក្រោមគឺជាការប្រើប្រាស់នូវរូបមន្តមួយ ចំនួនដែលនឹងលើកយកមកសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះ ។

) មូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Excel

ជាទូទៅមុននឹងធ្វើការគណនា យើងត្រូវដាក់ Cell Pointer ទៅក្នុង Cell ដែលយើងចង់ធ្វើការគណនាជាមុនសិន បន្ទាប់មកដាក់សញ្ញា(=) បន្ទាប់មកវាយ​ឈ្មោះ​រូបមន្តរួចបើករង្វង់ក្រចក អញ្ញតិ ឬ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ រួចបិទរង្វង់ក្រចកវិញ។ តាមបម្រាប់​ប្រធាន​ខាងលើយើងបាន ។

ចំណាំ៖ ក្នុងការសរសេរប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៅក្នុងការគណនា ដែលគេអាចសរសេរបានតាមច្រើន​របៀប​ទៅតាមរូបមន្ត នីមួយៗ។​

) ការប្រើរូបមន្តផលបូក

SUM គឺជារូបមន្តប្រើសម្រាប់គណនាផលបូក

រូបមន្ត៖​ =Number+Number ឬ ​= Sum(cells+cells+….)ឬ ​=Sum(cells Address: Cells Address)

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) ការប្រើរូបមន្តផលដក

រូបមន្ត៖ = Number – Number ឬ =Sum(Number-Number)

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត នៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2016ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត នៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2016

) ការប្រើរូបមន្តផលគុណ

រូបមន្ត៖  = Number * Number

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) ការប្រើរូបមន្តផលចែក

រូបមន្ត៖  = Number / Number

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត នៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2016

) ការប្រើរូបមន្តស្រង់តម្លៃធំបំផុត (Max)

រូបមន្ត៖ =Max(Number:Number)

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) ការប្រើរូបមន្តស្រង់តម្លៃតូចបំផុត (Min)

រូបមន្ត៖ =Min(Number:Number)

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

) ការប្រើរូបមន្តរកមធ្យមភាគ (Average)

រូបមន្ត៖ =Average(Number:Number)

សូមមើលជាឧទាហរណ៍បង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)