របៀបតំឡើង Plugin Vaadin Framework នៅក្នុង Eclipse

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបតំឡើង Plugin Vaadin Framework នៅក្នុង Eclipse។ ដើម្បីបានធ្វើការប្រើប្រាស់ Framework Vaadin នៅលើ Eclipse យើងត្រូវតែធ្វើការតំឡើង Plugin របស់វាជាមុនសិន។

របៀបតំឡើងសូមធ្វើការបើក Eclipse ->Help->Eclipse Marketplace->ចុចលើប្រអប់ស្វែងរកសរសេរពាក្យថា Vaadin បន្ទាប់ចុច Enter->ជ្រើសរើសយក Vaadin

->Install->confirm->ធ្វើការរងចាំរហូតដល់វាធ្វើការតំឡើងចប់បន្ទាប់មកសូមធ្វើការបិទកម្មវិធី Eclipse ហើយបើកវាឡើងវិញជាការស្រេច។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

heple-and-after-click-on-eclipse-marketplace

 

vaadin-install

press-confirm

after-press-confirm

progressing