ការបង្កើត Project ដំបូងជាមួយនឹង Vaadin

បន្ទាប់ពីបានសិក្សាអំពីការណែនាំអំពី និង របៀបតំឡើង Vaadin រួចរាល់មក យើងនឹងអាចយល់បាន ច្រើនជាមួយ Framework មួយនេះ ។ ចំនែកឯក្នុងមេរៀននេះ TechFree នឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើត Project  website ដំបូងជាមួយនឹង Vaadin framework នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីវាបន្ថែមទៀត  ។

ការបង្កើតនេះ TechFree សូមបង្ហាញដោយការប្រើជាមួយនឹង Eclipe  IDE ដែលជា Tool មួយដែលកំពុង ពេញនិយមនៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់ភាសា Java ឬ Framework របស់វាដូចជា Vaadin  នេះជាដើម ។

១) ការបង្កើត Project

ដំបូង យើងចូលទៅកាន់ New -> Project -> Vaadin -> Vaadin 7 Project (Maven)  ។

vaadin1

បន្ទាប់មកទៀតគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសនូវទម្រង់ Template ។

vaadin2

បន្ទាប់មកទៀតគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះនូវ Project របស់យើង ។

vaadinname

២) លទ្ធផល

ក្រោយពីការបង្កើតខាងលើហើយនោះ យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

revaadin