របៀបតម្លើង Apache Tomcat នៅលើ CentOS 7

Apache Tomcat ជាប្រភេទ Web Server ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Apache Foundation Project ដែលប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា Servlet Container និង Java Server Page សម្រាប់ប្រើប្រើប្រាស់ដើម្បី Hosting Website ដែលសរសេរដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Java តែមិនមែន Java Script ទេ។

 ចំពោះការតម្លើងនៅក្នុង CentOS 7 អាចធ្វើបានតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ

yum   -y  install tomcat  httpd

yum  install  tomcat-webapps tomcat-admin-webapps  -y

tomcat

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាច Restart Service httpd និង Restart Service tomcat

systemctl restart httpd; systemctl  restart tomcat

systemct enable httpd; systemctl enable tomcat

បន្ទាប់មកបើក Web Browser របស់អ្នករួចហើយចូលទៅកាន់ IP Address:8080 អ្នកនិងបានដូចរូបខាងក្រោមនេះ

tomcat-web

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចចូលទៅកែ File vi /usr/share/tomcat/conf/tomcat-users.xml ដើម្បីបង្កើត Admin user សម្រាប់ login ចូលទៅប្រើប្រាស់

admin-user

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាច Restart Service httpd និង Restart Service tomcat រួចហើយអាច login បាន

manage-tomcat

manager-app