របៀបបង្កើត និងប្រើប្រាស់ ប្រភេទ Method នៅក្នុងភាសា JAVA

Method ជាបណ្ដុំនៃកូដដែលវាមានមុខងារក្នុងការប្រតិបត្តិទៅលើអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើការកំណត់ទៅអោយ ។Method នៅក្នុងភាសា JAVA មានដូចជា៖ ១) methods ប្រភេទ return type ដោយគ្មាន Argument ២) methods ប្រភេទ return type ដោយមាន Argument ៣) methods ប្រភេទមិន return type ដោយមាន Argument ៤) methods ប្រភេទមិន return type ដោយគ្មាន Argument

ប្រភេទ Methods របៀបបង្កើត នឹង ប្រើប្រាស់ Methods
១) methods ប្រភេទ return type ដោយគ្មាន Argument
សូមមើលឧទាហរណ៍៖
exaple_for_method

២) methods ប្រភេទ return type ដោយមាន Argument
សូមមើលឧទាហរណ៍៖
example_for_method_return_type_with_argument
 
៣) methods ប្រភេទមិន return type ដោយមាន Argument
សូមមើលឧទាហរណ៍៖
example_not_return_type_with_argument
 
៤) methods ប្រភេទមិន return type ដោយគ្មាន Argument
example_for_method_not_return_type_without_argument