រូបតំណាង (icon) ដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយ​ (Website)

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់រចនារូបតំណាង (icon) ដោយខ្លួនឯង អ្នកអាចយក icon  ដែលគេធ្វេីរួចស្រាប់ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ហើយស្អាតៗដែលអាចធ្វើឲ្យវេបសាយរបស់អ្នកមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាត និងមិនបាច់បង់ប្រាក់។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីវេបសាយផ្សេងៗដែលផ្តល់ icon ទាំងនោះនិងរបៀបប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖

១) Appa Sariicon៖ មាន icon ទាំងអស់ចំនួន ១៤៧។

appa_sariicon

ដើម្បីប្រើ icon ពីវេបសាយនេះតំបូងត្រូវបញ្ជូលកូដដូចខាងក្រោមទៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។

<link rel=stylesheet href=/appa-sariicon.min.css>

បន្ទាប់មកបញ្ជូលកូតនេះនៅកន្លែងណាដែលអ្នកចង់បង្ហាញវានៅក្នុងអត្ថបទHTML ។

<i class="sar sar-env"></i>
sar-env គឺឈ្មោះ icon ។ សូមមើលវេបសាយដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះ icon ផ្សេងៗទៀត។

២) Ionicons ៖ មាន icon ទាំងអស់ចំនួន ៧៣៣។

ionicons

ដើម្បីប្រើ icon ពីវេបសាយនេះតំបូងត្រូវបញ្ជូលកូដដូចខាងក្រោមទៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។

<link rel=stylesheet href=“http://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css>

បន្ទាប់មកបញ្ជូលកូតនេះនៅកន្លែងណាដែលអ្នកចង់បង្ហាញវានៅក្នុងអត្ថបទHTML ។

<i class="icon ion-home"></i>
ion-home គឺឈ្មោះ icon ។ សូមមើលវេបសាយដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះ icon ផ្សេងៗទៀត។
៣) Font Awesome៖ មាន icon ទាំងអស់ចំនួន ៦៣៤។

fontawesome

ចំពោះរបៀបប្រើសូមមើសអត្ថបទនេះ

 

៤) ZURB Studios ៖ មាន icon ទាំងអស់ចំនួន ២៨៣។

zurb-studions

ដើម្បីប្រើ icon ពីវេបសាយនេះតំបូងត្រូវបញ្ជូលកូដដូចខាងក្រោមទៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។

<link rel=”stylesheet” href=”https://cdn.jsdelivr.net/foundation-icons/3.0/foundation-icons.min.css”>

បន្ទាប់មកបញ្ជូលកូតនេះនៅកន្លែងណាដែលអ្នកចង់បង្ហាញវានៅក្នុងអត្ថបទHTML ។

<i class="fi-[icon]"></i>
[icon] គឺឈ្មោះ icon ។ សូមមើលវេបសាយដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះ icon ផ្សេងៗទៀត។

៥)  Material icons ៖ មាន icon ទាំងអស់ចំនួជាង ៩០០។

materialicons

ដើម្បីប្រើ icon ពីវេបសាយនេះតំបូងត្រូវបញ្ជូលកូដដូចខាងក្រោមទៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។

<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">

បន្ទាប់មកបញ្ជូលកូតនេះនៅកន្លែងណាដែលអ្នកចង់បង្ហាញវានៅក្នុងអត្ថបទHTML ។

<i class="material-icons">face</i>
face គឺឈ្មោះ icon ។ សូមមើលវេបសាយដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះ icon ផ្សេងៗទៀត។