របៀបភ្ជាប់ NFS Storage ទៅកាន់ Vsphere Data Center

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ Vsphere Center ដើម្បីធ្វើជា Centralized Management ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ Vsphere ESXI។នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនិងបានដឹងពីការប្រើប្រាស់ Storage  NFS ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ ESXI Server របស់អ្នក។

ជាទូទៅនៅក្នុង Virtualization Data Center វាមានលក្ខណះខុសប្លែកពី Vmware Workstation ដូចជា

Vmware Workstation ធាតុផ្សំផ្សេងៗដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដូចជា CPU, RAM, HDD ជាដើម សុទ្ធតែត្រូវបាន Share ចេញមកពី Vmware-Host (windows 7 or Windows 10) ជាដើម។

ចំណែក Vmware Vsphere វិញមានលក្ខណះខុសគ្នាត្រង់ថា Vmware machine មួយអាចប្រើប្រាស់ Storage ចេញពី Server ផ្សេងៗដូចជា ពី ISCCI ឬ ចេញពី NFS Server ឬ ចេញពី NAS Storage ណាមួយដាច់ដោយឡែក ចំណែក CPU និង RAM ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយទាញចេញពី ESXI Host ដែលវាឈរនៅលើ។

ខាងក្រោមនេះជាការប្រើប្រាស់ Vsphere Center ដើម្បីភ្ជាប់ Storage ផ្សេងៗអោយទៅ ESXI ដើម្បីប្រើប្រាស់។

សន្មត់ថាអ្នកមាន NFS Server ដែលបាន Share Directory សម្រាប់ប្រើប្រាស់រួចទៅហើយ។

v-center-2017-01-04-10-12-49

អ្នកត្រូវពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់នៅ IP Address របស់ Server ដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ដើម្បី Share NFS Directory អោយទៅ Vsphere ESXI ។ចំពោះការ Add Storage អ្នកអាចចុចលើ Storage របស់ ESXI ណាមួយហើយយក Add Storage។

v-center-2017-01-04-10-13-06

v-center-2017-01-04-10-21-01

v-center-2017-01-04-10-15-19

ចុងក្រោយអ្នកអាចបង្កើត Vmware machine មួយដោយប្រើប្រាស់ Storage នៅលើ NFS Share ដែលអ្នកបានភ្ជាប់ទៅកាន់ ESXI បានហើយ។

v-center-2017-01-04-10-15-50

v-center-2017-01-04-10-16-25

នៅអត្តបទក្រោយទៀត Techfree និងលើកយកការប្រើប្រាស់ ESXI ភ្ជាប់ជាមួយ ISCCI ដែលជាប្រភេទ RAW Storage មកបង្ហាញ។