របៀបបង្កើតប៊ូតុងជាមួយ Bootstrap

ក្នុុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមលើកយកពីរបៀបបង្កើតប៊ូតុងជាមួយនឹង Bootstrap ។ មុននឹងចូលដល់ការបង្កើតប៊ូតុង អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគឺការហៅ Class library ទៅតាមក្បូនច្បាប់របស់វាជាមុនសិន ជាធម្មតា Bootstrap បានធ្វើការបង្កើត Class ជាស្រេចដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហៅ Class របស់វាយកមកប្រើ។

១) របៀបទាញយក Class library ឬក៏កញ្ចប់(Package) របស់ bootstrap

អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ http://getbootstrap.com/ រួចធ្វើការទាញយក bootstrap ហើយធ្វើការហៅ Class library  ដូចខាងក្រោម៖

header

២) ធ្វើការបង្កើតម៉ូដប៊ូតុង

– bootstrap ធ្វើការផ្តល់អោយម៉ូដចំនូន ៧ផ្សេងគ្នា។ ដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការហៅឈ្មោះ class  ចូលទៅក្នុងស្លាករបស់ប៊ូតុង Bootstrap ដូចខាងក្រោម៖

code_button_style

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

buutton_style

៣) ការកំណត់ទំហំប៊ូតុង Bootstrap

– Bootstrap បានផ្តល់អោយទំហំប៊ូតុងចំនួន ៤

button-size

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖display_button_size