លក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ ID និង Class ក្នុង CSS

លោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងរួចមកហើយថាការប្រើប្រាស់ CSS មកពីពាក្យថា Cascading Style Sheets គឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់តុបតែងវេបសាយនីមួយៗអោយមានភាពទាក់ទាញ។ ហេតុនេះហើយ Techfree សូមលើកយកលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ Id និង Class ក្នុង CSS មកបង្ហាញ៖

១) ការប្រើប្រាស់ ID ក្នុង CSS៖ ការប្រើប្រាស់ ID ក្នុង CSS គឺអនុញ្ញាតធាតុរបស់ ID មានតែមួយគត់នៅក្នុងធាតុ១ ឬទំព័រ១។

ឧទាហរណ៍៖

id

នោះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

sid

២) ការប្រើប្រាស់ Class ក្នុង CSS៖ ការប្រើប្រាស់ Class ក្នុង CSS គីអនុញ្ញាតអោយមាន Class ច្រើនសំរាប់ធាតុមួយ ឬនៅក្នុងទំព័រមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

clssaaaass

 

នោះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

sclass

 

ភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ ID និង Class ក្នុង CSS

– ID

  • អាចប្រើបានតែមួយសំរាប់ធាតុមួយ
  • មានតែមួយគត់នៅក្នុងទំព័រមួយ។

– Class

  • អាចប្រើបានច្រើនសំរាប់ធាតុមួយ
  • អនុញ្ញាតអោយមានធាតុច្រើននៅក្នុងទំព័រមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

endss

នោះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

endfff