មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Class នៅក្នុងភាសា Python

មុននឹងចាប់ផ្តើមសិក្សាពី Class យើងត្រូវយល់ថា Class គឺជាអ្វី? Class គឺជាបណ្តុំ Instances variables និង Methods ដែល Instances variables និង Methods ទាំងនោះ ជាសមាជិករបស់ Class ។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា Instances variables នឹង Methods គឺជាអ្វី?

Instances variables គឺជា Variable ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុង Class Variable ដែល មានឥទ្ធិពលពេញមួយ Class ហើយយើងក៏អាចយក variable នោះទៅប្រើប្រាស់នៅ ខាងក្រៅ class បានដែរ។

Methods គឺជា Function មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង Class ដែលយើងបង្កើត Method នេះក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យ Class ។

មុននឹងបង្កើត class បានអ្នកត្រូវយល់ពី ការបង្កើត Function ផងដែរ។ សូមចុចអាន៖ មូលដ្ធានគ្រឹៈនៃ Function នៅក្នុងភាសា Python

ការកំណត់ Syntax Class

ខាងក្រោមនេះជាកូដគំរូ៖

simple_code_class

Class Object

សំរាប់ class object វាអនុញ្ញាតអោយដំណើរការបាន ២ ប្រភេទមានដូចជា៖

  • attribute references
  • instantiation

ការប្រើប្រាស់ attribute references

class_object

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

class_object_result

ការប្រើប្រាស់ instantiation

class_object_inst

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

class_object_inst_result