ការប្រើប្រាស់ Loop Statement ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Loop Statement ក្នុងភាសា VB.NET។

I. ការប្រើជាមួួួួយ While Loop

ឃ្លា While ធ្វើសកម្មភាពសារចុះសារឡើងទៅលើសំនុំនៃ Statements ក្នុងខណៈពេលកន្សោមត្រូវបានធ្វើ Test រួចហើយមានតំលៃ True ។ Loop នឹងបញ្ចប់ដំណើរការលុះត្រាតែតំលៃនៃកន្សោមក្លាយជា False ទម្រង់ទូទៅនៃឃ្លា While គឺៈ

ឩទាហណ៍៖ យើងធ្វើការរាប់ចំនូនលេខ ដោយកិច្ចដំបូងយើងធ្វើការផ្តល់តំលៃ ស្មី នឹង ១ រហូតដល់ ១០០០ ចាកចេញ៖

 II. ការប្រើ Do… loop while

ពេលដែលអ្នកចង់អោយ Loop របស់អ្នកតេស្តកន្សោមនៅខាងក្រោមបំផុតនៃ Loop។ ឃ្លា Do… loop  while ដាក់កន្សោមដែលត្រូវតេស្តនៅខាងក្រោម statement ដូចដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះក្នុងទម្រង់ទូទៅរបស់វា ៖

ឩទារហណ៍៖ ការបូកបន្ថែមលេខដែលចាប់ ១ បង្ហាញនៅក្នុង Listbox រហូលដល់លេខ 10 ទើបចាកចេញ៖

+ ទំរង់ Form

+ កូដដែលប្រើជាមួយ​ ំDo… loop while

នៅលើបន្ទាត់ទី 13 Exit Do គឺសំរាប់ធ្វើការបញ្ឈប់នៃ Loop

+ ចំលើយកូដខាងលើនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

III. ការប្រើ  Do until loop

Do until loop គឺត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលអ្នកចង់បញ្ជាក់អំពីគំនិតដែល Loopគួរតែ Run រហូតដល់កន្សោមដែលគេតេស្តប្រែជាពិត។ ទម្រង់ទូទៅនៃ Doគឺ៖

ឩទាហរណ៍៖

+ Form Design

+ កូដដោយប្រើ Do Until

+ លទ្ទផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

IV ការប្រើ  For Loop

ឩទាហរណ៍៖ យើងនឹងធ្វើការបង្វិល Loop ចំនូន ១០ ជុំដោយប្រើជាមួួយ For Loop នេះ៖

×ទំរង់ Form Design

x កូដដោយប្រើជាមួយ For loop

x កូដខាងលើនឹងបង្ហាញលទ្ទផលដូចខាងក្រោម៖