ការប្រើ Array Collection ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Array ហើយនិងការបង្កើត Array។ Array គឺជាបណ្តុំអថេរដែលមានប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នាមានឈ្មោះតែមួយ។យើងអាចAccessធាតុនៅក្នុងArrayបានតាមរយៈ​Index  ។ Index គឺជាលេខបញ្ចាក់ទីតាំងនៃធាតុនីមួយៗរបស់Array។

I. Array One  Dimension

+ ការបង្កើត Array

Dim  ArrayName (number)  as DataType

+ ការបង្ហាញ Array មកខាងក្រៅ ដោយប្រើ Loop ហើយ loop​ ខ្ញុំក៏បានបង្ហាញហើយដែរនៅចំនុចមុន​ហើយដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់សូមអនុវត្តកូដដូចខាងក្រោម៖

  • Form Design

  • កូដបង្វិល Array មកខាងក្រៅ

  • តំលៃរបស់ Array ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

II. Method and Property

  • Lbound (ទីតាំងដំបូងគេបង្អស់របស់ Array)
  • Ubound (ទីតាំងចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ Array)
  • Sort (ប្រើសំរាប់ Sort ធាតុរបស់Array( A-Z ))
  • Length  (Return នូវ ចំនួន Element ទាំងអស់ ។)

ឩទាហរណ៍៖ ការប្រើជាមួួយ  array ​ជាមួយ Method នឹង Property នេះដូចខាងក្រោម៖

III. Array Two Dimension

ឩទាហរណ៍៖

Dim arr( , ) as String ​​​    ={{“ID”,”Name”,”Phone”},{“001”,”Sok”,”090996363”},

{“002”,”Alex”,”098448856”}}

GetUpperBound មាននាទីចាប់យក Indexចុងក្រោយរបស់ Array ទៅតាម Diamension ដែលកំណត់

Length មាន Return នូវចំនួន Element ទាំងអស់ ។

  • ឩទាហរណ៍៖ ខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកជាឩទាហរណ៍ដោយប្រើជាមួយ Two Array ដូចខាងក្រោម៖

+Form Design

+ កូដបង្ហាញតំលៃ Two Array

* vbTab គឺសំរាប់ធ្វើការដកឃ្លា

* VBCrLf គឺស្រដៀងទៅនឹងការចុចEnter

កូូដខាងលើនិងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖