របៀបបង្កើត Spring-Boot Vaadin Project

អត្ថបទនេះ នឹងនិយាយអំពីរបៀបបង្កើត Spring-Boot Vaadin Project ។ មុនធ្វើការបង្កើត Spring-Boot Vaadin Project Teachfree សុំធ្វើការនិយាយអំពី Spring Boot ជាមុនសិន ។

រាល់ Spring Boot ទាំងអស់មិនមែនជា Framework ទេ​. Spring Boot ជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការបង្កើត Stand-alone  Application ដែលមានការ​ Configuration តិចតួចឬសូន្យ។

វាជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការអភិវឌ្ឍ spring based application ជាមួយនឹងការ Configuration យ៉ាងតិចតួចបំផុត​​ ហើយយើងនឹងធ្វើការ Apply Vaadin ជាមួយនិង Spring Boot។

ដើម្បីបង្កើត Spring Boot Vaadin ជាដំបូងសូមចូលទៅកាន់ http://start.spring.io/ នៅត្រង់ចំនុចប្រអប់ Search ជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការ Dependencies របស់ Vaadin JPA H2 ជាដើម។ បន្ទាប់ពីយើង Select យក Vaadin ហើយត្រូវធ្វើការ Generate Project​៕

សូមមើលរូប៖

 

*Note រាល់ Editor ត្រូវបាន ធ្វើការ Configuration Enviroment path រួចហើយ។

បន្ទាប់មកយើងត្រូវការ Import ចូលទៅក្នុង Eclip ឬ ក៏ Editor ផ្សេងទៀតបានអាស្រាយទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់។

Right Click ឬ​​ ក៏ File -> New ->Import…​→Existing Maven Projects វានឹងចេញលទ្ធផលដូចរូប។

Project មានឈ្មោះថា demo1​ ។

សូមមើលរូប៖

នៅក្នុង Package scr/main/java មាន Class Demo1Application.java ដែលជា Main Class

សូមមើលរូប៖

 

នៅក្នុង Package scr/main/java សូមធ្វើការបង្កើត Class VaadinUI.java ធ្វើការសរសេរ Code សូមមើលរូប៖

បង្កើត Class Service.java

សូមមើលរូប៖

Copy Vaadin Theme បើសិនជាមិនសូមធ្វើការបង្កើត Project Vaadin រួចហើយ នៅត្រង់ folder src​ -> main -> webapp​​ -> VAADIN

Copy folder VAADIN បន្ទាប់មកសូមចូលទៅកាន់  folder src​ -> main -> webapp -> Past ។

សូមធ្វើការ Run Class Demo1Application ដោយ Right Click -> Run as -> Java Application

នៅក្នុង Console វានឹងបង្ហាញដូចរូប៖

បើក Browser សរសេរ http://localhost:8080

សូមមើលរូប៖