ការប្រើប្រាស់ Calendar នៅក្នុង Vaadin

Calendar គឺជាតារាងកាលបរិច្ឆេទមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង សំរាប់បង្ហាញ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ និងព្រឹត្តិការណ៏ ផ្សេងៗ ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Calendar ដែលវាជា Server Side Components មួយនៃ Vaadin ។ តើវាមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច?

១) ការបញ្ចូល Libraries

ជាទូទៅមុននឹងធ្វើការសរសេរកូដ យើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូលនូវ Libraries របស់ Components ជាមុនសិន ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបញ្ចូល និង ការប្រើប្រាស់ Components ៖

២) ការសរសេរកូដ

បន្ទាប់ពីការបញ្ចូល components រួចមក យើងអាចធ្វើការសរសេរកូដបានដូចខាងក្រោម ៖

  • បន្ទាត់ទី ២៤​ដល់​ ២៧ គឺសំដៅទៅលើថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃខែ
  • បន្ទាត់ទី​ ២៩ ដល់​៣២ គឺសំដៅទៅលើថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែ
  • បន្ទាត់ទី ៣៤ ដល់ ៤២ គឺចាប់យកម៉ោងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ

ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដដែលចាប់យកម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ យកមកបង្ហាញ ។

៣) លទ្ធផល

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសរសេរកូដខាងលើ យើងនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដូ​ចខាងក្រោម ។