របៀបប្រើប្រាស់ Post និង Get ជាមួយនឹង JQuery

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រាស់  Post និង Get ជាមួយនឹង jQuery។ ជាទូទៅ Post និង Get ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់បញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់ Server ។

jQuery.post(url [, data ] [, success ] [, dataType ])

 • url :
  • ប្រភេទ (Type) : String
  • ខ្សែអក្សរដែលមាន URL មួយដែលសំណើរនេះត្រូវបានផ្ញើ។
 • data:
  • ប្រភេទ (Type) : PlainObject or String
  • PlainObjectឬ String ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅម៉ាស៊ីនមេ (Server) ជាមួយនឹងសំណើរនេះ។
 • success
  • ប្រភេទ (Type) : Function( PlainObject data, String textStatus, jqXHR jqXHR )
  • មុខងារ callback មួយដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិប្រសិនបើសំណើរជោគជ័យឬ ទុកជាមោឃៈ។

 

 • dataType
  • ប្រភេទ (Type) : String
  •  ប្រភេទនៃទិន្នន័យដែលបានរំពឹងទុកពីម៉ាស៊ីនមេ (Server)។ លំនាំដើម: ទាយដោយឈ្លាសវៃ (XML, JSON, Script, text, HTML) ។

ទំរង់ Post method Ajax

ajax-post

ឧទាហរណ៍៖ Post method ដោយប្រើ ajax

 • បង្កើត form ក្នុង HTML

ex-ajax-post

 • ប្រើប្រាស់ ajax ក្នុង script ខាងក្រោម form

result-post

ទំរង់ Get method ajax:

ex-ajax-get1

ឧទាហរណ៍៖ Get method ដោយប្រើ ajax

 • បង្ហាញទិន្ន័យដោយពេលចុចប៊ូតុង “Show”

result-ajax-get

 • ការប្រើប្រាស់ ajax ដើម្បើទាញទិន្ន័យ

ex-ajax-get