ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin

នៅក្នុងមេរៀនកន្លង លោកអ្នកបានសិក្សាយល់ដឹងជាច្រើនមកហើយនៃការប្រើប្រាស់ Server Side  Components នៃ Vaadin ។ ចំនែកឯថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញនូវការប្រើប្រាស់ Server Side Components មួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការ   Upload file ។ File គឺជា Components សំខាន់មួយផងដែរនៅក្នុងការបង្កើត Project នីមួយៗ ដែលវាមានតួនាទីក្នុងការលំអរ រឺ ជា ឯកសារ ដើម្បីទាញយកមកអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាដើម ។ល។

នៅក្នុងមេរៀនទី ៦ នេះ TechFree សូមលើកយកមកបង្ហាញនូវការ Upload file ជារូបភាពនៅក្នុង Server Side Components នេះ ។

១) ការហៅបញ្ចូល (Import)

មុននឹង យើងធ្វើការសរសេរកូដដែលទាក់ទងទៅនឹងការ Upload នេះគឺ យើងត្រូវ Import Libraries ចូលជាមុនសិន ។ សូម មើលរូបខាងក្រោម ៖

២) ការសរសេរកូដ

បន្ទាប់ពីការហៅបញ្ចូល (import) Libraries រួចរាល់មក យើងអាចសរសេរកូដបានដូចខាងក្រោម ៖

  • កូដនៃប៊ូតុង Start Upload និង កន្លែងដែលត្រូវបង្ហាញរូបភាពនៅពេលចុចលើប៊ូតុង Start Upload រួច ។

 

  • កូដនៃដំនើរការ​ (Process) សំរាប់ការ Upload រូបភាព​ ៖

 

ប្រភពកូដ ៖ www.vaadin.com/tutorial

៣) លទ្ធផល

ក្រោយពីការបញ្ចប់ការសរសេរកូដរួចរាល់មក យើងនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

ទីតាំងរូបភាព ៖