បង្កើត Project Spring Boot ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ​នឹង List Data

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីការភ្ចាប់ទៅកាន់ Database និងធ្វើការ list data តាមរយៈ Spring Boot ដោយការប្រើ Mapping (ORM)។

ធ្វើការបង្កើត Database មួយដែលមានឈ្មោះថា ​​ Vaadindb បង្កើត Table ដែលមានឈ្មោះថា t_task  នឹងបង្កើត field ដែលមានដូចរូប៖

ខ្ញុំបានបង្កើត Application មួយដែលមានឈ្មោះថា SVA  ៕ នៅក្នុង Folder Java Resources -> src/main/resources សូមធ្វើការបង្កើត file ដោយយ Right Click ទីលើ  src/main/resources -> new -> other -> file ដាក់ឈ្មោះ file ថា application.properties​ បន្ទាប់មកសូមសរសេរ Code ដូចរូប៖

 

នៅក្នុង file pom.xml ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ធ្វើការ ហៅ JPA SQL Connection …តាមរយៈ Dependency parent ជាមដើម។

សូមមើលរូប៖

 

នៅក្នុង Folder Java Resources -> src/main/resources សូមធ្វើការបង្កើត Package ឈ្មោះថា  application.model បន្ទាប់មកបង្កើត class មួយមានឈ្មោះថា Task.java ដែលមានដូចរូប៖

ក្នុង  Folder Java Resources -> src/main/resources សូមធ្វើការបង្កើត Package ឈ្មោះថា  application.service បន្ទាប់មកបង្កើត class មួយមានឈ្មោះថា TaskService.java ដែលមានដូចរូប៖

ក្នុង  Folder Java Resources -> src/main/resources សូមធ្វើការបង្កើត Package ឈ្មោះថា  application.dad បន្ទាប់មកបង្កើត interface មួយមានឈ្មោះថា TaskRepository.java ដែលមានដូចរូប៖

ក្នុង  Folder Java Resources -> src/main/resources សូមធ្វើការបង្កើត Package ឈ្មោះថា  application.controllerបន្ទាប់មកបង្កើត class មួយមានឈ្មោះថា SampleRestController.java ដែលមានដូចរូប៖

សូមធ្វើការ Run Class Application ដោយយ  Right Click -> Run As-> Java Application. បន្ទាប់មក សរសេរ http://localhost:8080/all

សូមមើលលទ្ធផលដូចរូប៖