ការប្រើប្រាស់ Route ក្នុង Larave framework

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Route ក្នុង Laravel framework ។ Route គឺវាមានលក្ខណះសំខាន់ណាស់សំរាប់ Laravel framework ពីព្រោះវាជាអ្នកកំណត់នៅពេលដែលយើងធ្វើ request root directory website​  ថាតើត្រូវបង្ហាញ Page មួយណា ចឹងហើយ Route គឺជាអ្នកកំនត់ហើយទីតាំងរបស់ Rout គឺស្ថិតនៅក្នុង៖

ទៅតាំងរបស់Route: app/Http/routes.php

ឧទារណ៍៖

I. basic Route 

II.  multiple Route នឹង  parameters Route

Rout parameter គឺវាក៏មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចូន Data ដូចជា Id សំរាប់យកId ទៅធ្វើលក្ខខណ្ឌដូចជា លុប​ កែប្រែ​ ជាដើម។

ឧទារណ៏៖ multiple Route

// route multiple
Route::match([‘get’,’post’],’/match’, function () {
return (‘This is match’);
});

rout multiple គឺមានន័យថាពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចូល Method get នឹង Post វានឹងធ្វើពេលដែលលោកអ្នក request មក match មួយនឹង។

ឧទារណ៏៖ route parameter

//route parameter
Route::get(‘/view/{id}’, function ($id) {
return ‘This is view id=’.$id;
});

ឧទារណ៏៖ validate Route Parameters

លោកអ្នកអាចធ្វើការ កាពារមិនអោយគេបញ្ចូល​ Parameter ជាអក្សបានដោយប្រើប្រភេទRout ដូចខាងក្រោម។
//validate rout Parameters
Route::get(‘/view/{id}’, function ($id) {
return ‘This is view id=’.$id;
})->where(‘id’,'[0-9]+’);

ចំនាំ៖  Where id មានន័យថាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការបញ្ចូល Id បានជាលេខប៉ុន្នោះ ប្រសិនបើបញ្ចូលខុសពីលេកវានឹង Error។