បញ្ជូន ទទួលប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ហើយអាចដកប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយចំនួន បាននិងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនទទួលប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត។ មានធនាគារក្នុងស្រុកពីរ Cathay United Bank (អតីតធនាគារ SBC) និងធនាគារ ACLEDA Bank ដែលអាចទទួលការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ Visa ឬ Master Card ជាដើម តែតំលៃប្រើប្រាស់សេវាមានតំលៃថ្លៃ ថែមទាំងត្រូវបងថ្លៃប្រចាំខែយ៉ាងតិច៣០ដុល្លារ និងតំរូវអោយមានប្រាក់ក្នុងធនាគាររាប់ពាន់ដុល្លារ។

អត្ថបទនេះនឹងណែនាំក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសមួយដែលល្បីហើយបានប្រកាសជាផ្លូវការថាអាចបញ្ជូន ទទួលប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ហើយអាចដកប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានតាមរយៈគណនីធនាគារក្នុងស្រុក ឬតាមរយៈ កាត Visa ដែលបង្កើតក្នុងស្រុក។  ក្រុមហ៊ុននោះឈ្មោះថា Payza ។

payza1

 

ខាងក្រោមគឺថ្លៃសេវាកម្មក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ របស់Payza ជាមួយធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

payza2

ជាទួទៅតំលៃសេវាកម្មមានតំលៃថោកជាងធនាគារក្នុងច្រើនហើយអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអតិថិជនលើពិភពលោកបានងាយស្រួល។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់វេបសាយនេះ Payza