របៀបដំឡើង CodeIgniter នៅលើ Window

នៅក្នុងមេរៀននេះ Techfree នឹងលើកយកមេរៀនថ្មីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើង Codeigniter នៅលើ Window ចង់ដឹងថាមេរៀននេះខុសប្លែកពីមេរៀនមុនៗយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា។

ជំហានទី១៖

ចូលទៅកាន់ https://codeigniter.com/ ធ្វើការទាញយកCodeigniter( Downloading Codeigniter ) ជំនាន់ចុងក្រោយ​ នៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរយើងប្រើប្រាស់ Codeigniter 3.1.6 ។

ជំហានទី២៖

ធ្វើការពន្លា(Unzip) folder Codeigniter ដែលបានទាញយករួចហើយ។​ បន្ទាប់មកយក folder Codeigniter​ នោះទៅដាក់ក្នុង​root directory​ របស់PHP របស់យើង(c:/wamp/www) ហើយយើងក៏អាចប្តូរឈ្មោះ folderដែលយើងបានទាញយករួចហើយផងដែរ។​

ជំហានទី៣៖

ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធី Codeigniter​ អ្នកត្រូវដំឡើង base_url ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។​ នៅក្នុង Codeigniter នៅពេលដែលយើង ដំណើរការ wamp​ ឬក៏ xampp យើងត្រូវចូលទៅ browser ថា ​localhost/project_folder។ ​ដើម្បីធ្វើដូចនេះបាន​ យើងបើក C: /wamp/www/CodeIgniter/application/config/config.php និង កែសម្រួល base_url ធាតុ array ដើម្បីដំណើរការ(Access) ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ(Server) និង CodeIgniter របស់អ្នក ។

$config['base_url'] = "http://localhost/codeigniter/";

ជំហានទី៤៖

យើងធ្វើតេស្តដើម្បីមើលកម្មវិធី CodeIgniter ដំណើរការត្រឹមត្រូវឬអត់។ ចូលទៅកាន់ browser ហើយវាយ៖

http://localhost/codeigniter/

ជំហានទី៥៖

ហើយអ្នកនឹងមើលឃើញដូចខាងក្រោមនេះ​ មានន័យថាវាដំណើរការត្រឹមត្រូវ។