របៀបបង្កើតបញ្ជីអ៊ីម៉ែលនៅក្នុង Gmail

តើអ្នកផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅអ្នកទទួលច្រើនជាងមួយជាញឹកញាប់ឬទេ? តើអ្នកទទួលជាញឹកញាប់ ដូចគ្នាឬទេ? អ្នកអាចអោយទំនាក់ទំនងទាំងនេះទៅក្នុងក្រុមមួយក្នុង Gmail និងសារអាសយដ្ឋានទៅដល់ពួកគេទាំងអស់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុន។ ជំនួសឱ្យការបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានជាលក្ខណៈបុគ្គល អ្នកគ្រាន់តែវាយឈ្មោះក្រុម ហើយអនុញ្ញាតឱ្យ Gmail ធ្វើបន្ត។

១) ដំបូងធ្វើការពិនិត្រចូលទៅកាន់ Gmail របស់អ្នក ហើយចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយទន្លាក់ចុះរបស់ Gmail ហើយចុចលើ Contact (ដូចរូប)

list-gmail

២) ហើយចុចនៅលើ Groups រួច New group ហើយបំពេញឈ្មោះក្រុមថ្មីរបស់អ្នក (ឧ. Techfree) រួចចុចប៊ូតុង Create group ដើម្បីបង្កើត

list-gmail2

៣) បន្ទាប់មកចុចលើក្រុមដែលយើងបានបង្កើត (លេខ ១) ដើម្បីបន្ថែមបញ្ជីសមាជិករបស់អ្នក។ សូមចុចលើសញ្ញាព្រួញដើម្បីបន្ថែម (ដូចរូប)

list-gmail3

៤) បន្ទាប់មកអ្នកនឹងបានបញ្ជីសមាជិករបស់អ្នក (ដូចរូប)

list-gmail4

៥) បន្ទាប់មកអ្នកចូលកាន់ការផ្ញើអ៊ីម៉ែល (Compose) របស់អ្នក នៅត្រង់ To: វាយឈ្មោះក្រុមរបស់អ្នកដែលបានបង្កើត នោះវានឹងលោតបង្ហាញរួចចុចនៅលើវា អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីសមាជិករបស់អ្នក។

list-gmail5

ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតបញ្ជីអ៊ីម៉ែលផ្សេងៗទៀត សូមអ្នកធ្វើតាមលំនាំខាងលើ។ វាមានភាពងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់វាយបញ្ចូលឈ្មោះអ៊ីម៉ែលមួយៗ។