របៀបបញ្ចូលរូបភាព ទៅក្នុងអត្ថបទ អុីម៉ែល Gmail

2016-11-10 Phearom Prom

នៅក្នុងអត្ថបទមុន Techfree បានលើកអំពីការ កំណត់ការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលវិស្សមកាលក្នុង Gmail។ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះវិញនឹងបង្ហាញអំពី របៀបបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុងអត្ថបទ អុីម៉ែល Gmail ដោយផ្ទាល់។

កំណត់ការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលវិស្សមកាលក្នុង Gmail

2016-11-08 Phearom Prom

ខណៈពេលដែលអ្នកនៅឆ្ងាយ, ការឆ្លើយតបវិស្សមកាលរបស់ Gmail អាចផ្ញើការជូនដំណឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ (និងឆ្លាតវៃ) ។

របៀបបង្កើតបញ្ជីអ៊ីម៉ែលនៅក្នុង Gmail

2016-11-07 Phearom Prom

តើអ្នកផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅអ្នកទទួលច្រើនជាងមួយជាញឹកញាប់ឬទេ? តើអ្នកទទួលជាញឹកញាប់ ដូចគ្នាឬទេ? អ្នកអាចអោយទំនាក់ទំនងទាំងនេះទៅក្នុងក្រុមមួយក្នុង Gmail និងសារអាសយដ្ឋានទៅដល់ពួកគេទាំងអស់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុន។ ជំនួសឱ្យការបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានជាលក្ខណៈបុគ្គល អ្នកគ្រាន់តែវាយឈ្មោះក្រុម ហើយអនុញ្ញាតឱ្យ Gmail ធ្វើបន្ត។

របៀបបង្កើត Signature នៅក្នុង Gmail

2016-11-03 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានលើកបង្ហាញអំពី របៀបភ្ជាប់អុីម៉ែល ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹង Gmail។ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងរៀបរាប់អំពី របៀបបង្កើត Signature នៅក្នុង Gmail។

របៀបភ្ជាប់អុីម៉ែល ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹង Gmail

2016-08-17 Phearom Prom

ចំពោះអ្នកមានអុីម៉ែលច្រើនគឺតែងមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់អុីម៉ែល ពីព្រោះត្រូវប្រើនិងមើលទៅតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនីមួយៗ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីដំណោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយភ្ជាប់អាសយដ្ឋានអុីម៉ែល ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានអុីម៉ែល  Gmail តែមួយ។ Gmail គឺជាកម្មវិធីអ៊ីម៉ែលដ៏ពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចប្បន្ននេះ ។