របៀបបង្កើត Signature នៅក្នុង Gmail

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានលើកបង្ហាញអំពី របៀបភ្ជាប់អុីម៉ែល ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹង Gmail។ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងរៀបរាប់អំពី របៀបបង្កើត Signature នៅក្នុង Gmail។

១) ដំបូងធ្វើការពិនិត្រចូលទៅកាន់ Gmail របស់អ្នក ហើយចូលទៅកាន់ Setting (ដូចរូប)

signature

២) ហើយទាញចុះមកក្រោម នោះអ្នកនឹងឃើញពាក្យ Signature (ដូចរូប) រួចសរសេរអ្វីដែលអ្នកចង់ដាក់សំរាប់ធ្វើជា Signature របស់អ្នក មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏អាចដាក់ជារូបភាពបានដែរ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង Save Changed នៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការរក្សាទុកនូវ Signature ដែលអ្នកបានសរសេរ

signature1-copy

៣) សាកល្បងផ្ញើអ៊ីម៉ែល នោះអ្នកនឹងឃើញ Signature ដែលអ្នកបានសរសេរ (ដូចរូប)

signature2