តើអ្វីទៅជា Variable ក្នុងភាសា VB.net

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Variable ក្នុងភាសា VB.NET ។ Variable ជាឈ្មោះតំណាងក្នុងការរក្សារទុកទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុង​ memory(RAM)នៅពេលដែលកម្មវិធីកំពុងដំណើរការ។វានឹងត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញនៅពេលកម្មវិធីត្រូវបានបិទ ឬ  ដោយការសរសេរកូដណាមួយ។

  • ការប្រកាស Variable ក្នុងភាសា Vb.NET មានពីរបៀបគឺ ការប្រកាស variable លក្ខណះជា Local variable នឹង Global variable។
  1. ឧទាហរណ៍ៈ ការបង្ហើត Local variable

ការប្រកាស​ variable លក្ខណះជា Local variable គឺមិនអាចហៅទៅប្រើក្រៅប្លុក Function ខ្លូនឯងបានទេ។

        2.ឧទាហរណ៍ៈ ការបង្ហើត Global variable

ការប្រកាស​ variable លក្ខណះជា Global variable គឺយើងអាចធ្វើការហៅទៅប្រើប្រាស់គ្រប់ប្លុក Function ដែលចង់ប្រើ។