របៀបប្រើ Stacktable

Stacktable-js ជាកម្មវិធីជំនួយ jQuery សម្រាប់ប្រមូលផ្គុំតារាងអោយត្រូវស៊ីគ្នាពេលអេក្រង់រួមតូច។ គោលបំណងរបស់ stacktable.js នេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូតារាងធំទូលាយទ្រង់ទ្រាយដែលនឹងធ្វើការល្អប្រសើរជាងមុននៅលើអេក្រង់តូច។ កម្មវិធីជំនួយ stacktable.js បង្កើតឡើងដោយ John Polacek.

cdn១) តារាងធម្មតាsimple-table_001ឧទាហរណ៍simple-table001
simple-table002simple-table003simple-tablesimple-table005យើងនឹងបានលទ្ទផលដូចខាងក្រោមtable-simpleResponsive
responsive-table
ឧទាហរណ៍resopnsive002simple-table002simple-table003simple-tableresponsive005ងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម
responsive២) តារាងកាតcard-table-javascriptឧទាហរណ៍card-tablecard-table001card-table004card-table003យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមcard-table-result៣) StackColumnsagenda-table-javascriptឧទាហរណ៍stack-column_001stack-column_002stack-column_003stack-column_004យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមstack-column