របៀបប្រើប្រាស់ Bootstrap Grid

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Grid របស់ Bootstrap 3 យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីសមសមាសភាពចំនួន 4 ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ Grid ដូចជា៖

 ១) col-xs(extra small display): សំរាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយអេក្រង់មានទំហំតូចជាង 34em ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ

ឧទាហរណ៍៖

sm_endddd

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

rxs

២) col-sm(smaller display): សំរាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយអេក្រង់មានទំហំ 34em ឡើង ជាប្រភេទថេប្លេត

ឧទាហរណ៍៖

sm__asssss

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

rsm

៣) col-md(medium display):  សំរាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយអេក្រង់មានទំហំ 48em ឡើង ជាប្រភេទកុំព្យូទ័រ

ឧទាហរណ៍៖

md_eandsss

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

r_md

៤) col-lg(extra large display): សំរាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយអេក្រង់មានទំហំ 62em ឡើង ជាប្រភេទកុំព្យូទ័រទំហំធំ

ឧទាហរណ៍៖

end1_lg

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

r_lg

ចំណាំ: យើងអាចប្រើប្រាស់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់នៃ col-xs, col-sm, col-md, col-lg ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទំហំ

ឧទាហរណ៍៖

mix_end

 

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

mix