រប្រៀបប្រើប្រាស់ Requests Module នៅក្នុងភាសា Python

Requests Module នៅក្នុងភាសា Python មានច្រើនប្រភេទ អត្តបទនេះសូមលើយក Requests Module សំខាន់ៗ ២ ដែរមានដូចជា៖ GET និង POST។ មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានតំឡើង(Install) requests របស់ Python រួចសិន។

នេះជា Command តំឡើង(Install) requests “pip install requests” នៅពេលអ្នកតំឡើងរួចសូមវាយនូវ Command “import requests“។

import_request

នូវពេលអ្នកដំណើរការ Command នេះមិនមានបញ្ហា មានន័យថាអ្នកបានតំឡើងរួចហើយ។ GET ចំពោះ GET អ្នកបានដឹងហើយថាទាញយកទិន្ន័យពី URL ប៉ុន្តែសំរាប់ GET នៅក្នុងភាសា Python ពិតជាពិសេសជាងនេះទៀត គឺមានន័យថាអាចទាញយកទិន្ន័យទាំងអស់ពីគេហទំព័រ ដូចជា source ជាដើម។

ឧទាហរណ៍១៖

requests_code

សូមមើលលទ្ធផល៖

requests_result

ឧទាហរណ៍២៖ ការទាញយក Source កូដរក្សាទុក្ខក្នុងកុំព្យូទ័រ

requests_get_code_download1

 

សូមមើលលទ្ធផល៖

requests_get_code_download_result1

POST គឺមិនខុសគ្នាជាមួយ HTML Form ដែរអ្នកធ្លាប់ដឹងនោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងការសរសេរកូដមានលក្ខណៈខុសគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖

requests_post_code

សូមមើលលទ្ធផល៖

requests_post_result