ទាញយកតម្លៃនៃ HTML Form ដោយប្រើ jQuery

Form គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។ ប៉ុន្តែតួនាទីពិតប្រាកដរបស់វាគ្រាន់តែជា«កន្លែង»ទទួល ឬបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេ។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបាន គេត្រូវប្រើវាផ្សំជាមួយនឹងភាសាដទៃទៀតដូចជា Javascript, PHP(ការទទួលទិន្ន័យដើម្បីផ្ទុកក្នុង Database)។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ jQuery ដែលជា Library មួយនៃភាសា Javascript ដើម្បីទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យជាមួយនឹង Form។

jQuery មាន Attribute មួយដែលមានឈ្មោះថា .val() ដែលអាចប្រើជាមួយ Selector ដើម្បីទាញយក ឬកំណត់តម្លៃទិន្ន័យនៃធាតុរបស់ HTML។jqval

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ jQuery ដើម្បីទាញយកតម្លៃពី Form មួយទៅដាក់ក្នុង Form មួយទៀត។

HTML:

htmljqval

Javascript:

jsjqval

លទ្ធផលៈ

outcomejqval