របៀបបង្កើត QR កូដ ជាមួយ kjua

kjua អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើត QRកូដ​ យកទៅប្រើលើវេបសាយរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងការបង្ហាញ QR កូដជាលក្ខណៈ image ឬ canvas។ លក្ខណៈពិសេសរបស់​ kjua គឺលោកអ្នកអាចបង្កើត QRកូដ​ ដោយមានអក្សរនៅពីលើបាន។

មើលការបង្ហាញតាមរយៈតំណរភ្ជាប់នេះ Demo

១. ការប្រើប្រាស់

Syntax តំបូងដែលត្រូវសរសេរដើម្បីបង្កើត QRកូដ​ គឺសរសេរដូច ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម:

var el = kjua({text: 'hello!'});
document.querySelector('body').appendChild(el);

២. ការកំណត់ផ្សេងៗ

ជម្រើសដែលមានតម្លៃលំនាំដើមរបស់វាគឺ:

{
// render method: 'canvas' or 'image'
render: 'image',

// render pixel-perfect lines
crisp: true,

// minimum version: 1..40
minVersion: 1,

// error correction level: 'L', 'M', 'Q' or 'H'
ecLevel: 'L',

// size in pixel
size: 200,

// pixel-ratio, null for devicePixelRatio
ratio: null,

// code color
fill: '#333',

// background color
back: '#fff',

// content
text: 'no text',

// roundend corners in pc: 0..100
rounded: 0,

// quiet zone in modules
quiet: 0,

// modes: 'plain', 'label' or 'image'
mode: 'plain',

// label/image size and pos in pc: 0..100
mSize: 30,
mPosX: 50,
mPosY: 50,

// label
label: 'no label',
fontname: 'sans',
fontcolor: '#333',

// image element
image: null
}

៣. កូដដើម្បីបង្កើត QR កូដ

ទាញយកប្រភពកូដ kjua version 0.1.1  ឬសរសេរកូដដូចខាងក្រោម

យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម