សរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា នៅលើវេបសាយ ជាមួយ MathJax

កន្លងមកការសរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យានៅលើវេបសាយ គឺមានភាពលំបាក ត្រូវបំលែងរូបមន្តគណិតវិទ្យាទំាងអស់ជារូបភាពសិនទើបអាចបង្ហាញនៅលើវេបសាយបាន។ ពេលនេះតាមរយៈ Javascript គេអាចបង្ហាញរូបមន្តគណិតវិទ្យា បានដោយងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ទាំងអស់។

MathJax គឺជាកម្មវិធី Javascript ដែលអាចប្រើក្នុងគោលបំណងខាងលើ។ MathJax អាចបំលែងកូដរូបមន្តគណិតវិទ្យាពី MathML  TeX LaTex និង Asciimath ។ ប្រសិនបើអ្នកចេះកូដទាំងនេះ នោះនឹងមិនមានការលំបាកក្នុងការប្រើ ឬស្វែងយល់អំពីMathJax។ ខាងក្រោមគឺរូបភាពបង្ហាញពីការបង្ហាញរូបមន្តគណិតវិទ្យាពី កូដរបស់ Asciimath។

mathjac2

កូដរបស់ Asciimath គឺមានភាពងាយស្រួលយល់និងប្រើជាង កូដរបស់ MathML TeX ឬ LaTex។ ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់សរសេរកូដរូបមន្តគណិតវិទ្យាពីមុនទេ ខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរសិក្សារពី  Asciimath។ ខាងក្រោមគឺកូដមួយចំនួនរបស់ Asciimath។

 

mathjac3