វិធីបំបាត់ស៊ុមវីនដូររបស់កម្មវិធីនៅក្នុង Electron

ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាមានកម្មវិធីមួយចំនួនមិនមានបង្ហាញនូវស៊ុម ឬមុឺនុយនោះទេ។ ការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀត។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការបំបាត់ស៊ុមរបស់កម្មវិធីមួយនៅក្នុង Electron។

អ្នកអាចលុបបំបាត់ស៊ុមកម្មវិធីដោយអនុវត្តតាមកូដគំរូខាងក្រោម៖

package.json

frameless2

main.js

frameless3

គន្លឹះនៃការលុបស៊ុមនៃកម្មវិធីនេះស្ថិតនៅលើកូដជួរទី5។ ត្រង់ពាក្យថា “frame: false”។ អ្នកអាចប្តូរពីពាក្យ false ទៅកាន់ true វិញដើម្បីកំណត់ឲ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកបង្ហាញស៊ុម និងមុឺនុយ។

លទ្ធផល៖

គ្មានស៊ុម

screenshot-48

មានស៊ុម

screenshot-49