របៀបភ្ជាប់ Univention Server ជាមួយ Windows Server 2008

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយប្រើប្រាស់ Infrastructure IT ផ្សេងៗគ្នាហើយត្រូវ ភ្ជាប់ចូលគ្នាដើម្បីអោយ System ធ្វើការជាមួយគ្នាមិនមែនជារឿងងាយនោះទេ តែចំពោះ Univention Server អ្នកអាចភ្ជាប់គ្នាទៅកាន់ Windows Server 2008 ដើម្បី Synchronized Username ចូលគ្នាបាន។

ខាងក្រោមនេះជាការភ្ជាប់ Univention Server ទៅកាន់ Windows Server 2008 R2 ដើម្បីងាយស្រួល Synchronized Username និង Group Policy ចូលគ្នា។

ដំបូងអ្នកត្រូវមាន Windows Server 2008 R2 ជាមុនសិន និង Promote ទៅជា Domain Controller សិន បន្ទាប់មក Server ទាំង ២។ សន្មត់ថា Windows 2008 Server R2 មាន IP Address: 192.168.153.130, nameserver: windows.techfree.info និង DNS: 192.168.153.130, 192.168.153.137

និង Univention Server មាន IP Address: 192.168.153.137, nameserver: server.techfree.info និង DNS: 192.168.153.130, 192.168.153.137

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Univention Server បន្ទាប់មកទៀត ចូលទៅកាន់ Active Directory និង
ធ្វើដូចរូបខាងក្រោមនេះ Synchronized Active Directory

sync

ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញ DNS ត្រូវនិង Test មើលបានត្រឹមត្រូវអ្នកនិងអាចទៅមុខបាន។ចំពោះ Username and password ជារបស់ Windows Server។

univention2

univention3

អ្នកអាចជ្រើសរើសបាន ប្រសិនបើយក Bidirectional មានន័យថាស្មើគ្នា Synchronized គ្នាទៅវិញទៅមក។

ពេលដែលអ្នកបាបង្កើត User នៅក្នុង Windows Server ពេលនោះអ្នកគ្រាន់តែ Refresh នៅក្នុង Univention Server អ្នកនិងឃើញមាននៅក្នុង Univention Server ដែរ។

update-user

ddarauser

នៅពេលដែលអ្នកបាន Synchronized Active Directory ចូលគ្នាហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Username នោះ Login ចេញពី Windows Client បានហើយ។

daras