គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៥)

កាលពីអត្ថបទ គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៤) អ្នកបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនរួចមកហើយ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតជាមួយ Techfree។

លាក់បញ្ជីនៃមិត្តភក្តិរបស់អ្នកពីអ្នករាល់គ្នាតែខ្លួនអ្នកអាចមើលឃើញ

ប្រសិនបើមានមូលហេតុណាមួយដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យនរណាម្នាក់មើលឃើញថាអ្នកមានមិត្តភក្តិជាមួយនរណាខ្លះ អ្នកអាចលាក់បញ្ជីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់។ ពីបញ្ជីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រចុចអាយខនរូបប៊ិច “Manage” នៅលើខាងស្ដាំរួចចុច “Edit Privacy”។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនរណាអាចមើលឃើញបញ្ជីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក មនុស្សដែលអ្នកតាមដាន និងមនុស្សដែលតាមដានអ្នក។

tip16

លាក់ការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក

វាអាចជាមហន្តរាយផងដែរសម្រាប់មិត្តភក្តិហ្វេសបុករបស់អ្នកមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ យោបល់ល្អគឺថាអ្នកអាចការពារការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពីការមើលឃើញដោយនរណាម្នាក់លើកលែងតែអ្នក។ នេះមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុង News Feeds មិត្តភក្តិរបស់អ្នកនោះទេ។ ចូលទៅកាន់ប្រូហ្វាល់របស់អ្នកហើយចុច “About” រួចចុច “Family and Relationships” ហើយប្តូរស្ថាបភាពទៅ “Only Me” (ដូចរូប)

tip17

លាក់អាល់ប៊ុមរូបថតពិសេសនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅលើ Timeline របស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានអាល់ប៊ុមរូបថតមួយចំនួនដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យអ្នកដទៃមើលឃើញ, ប៉ុន្តែមិនចង់លុបពួកវាចោល, អ្នកអាចលាក់ពួកគេដូច្នេះមានតែអ្នកដែលអាចមើលឃើញពួកគេនៅលើហ្វេសបុក។ ចូលទៅកាន់អាល់ប៊ុមរូបថតរបស់អ្នកហើយកំណត់លើអាយខនប្រផេះតូចជាប់នឹងអាល់ប៊ុមរូបថតរបស់អ្នក (ដូចរូប)

tip18

បិទទំនាក់ទំនងពីនរណាម្នាក់មកកាន់អ្នក

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់រំខានអ្នកជាមួយនឹងសារ ឬអ្នកគ្រាន់តែចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកនោះមិនអាចមើលឃើញប្រូហ្វាល់របស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់ប្រូហ្វាល់របស់អ្នកនោះហើយចុចលើចំណុចបីនៅខាងស្តាំ រួចចុច “Block” (ដូចរូប)

tip20