វិធីកំណត់ពណ៌​អក្សរនៅក្នុង Terminal ជាមួយ Python

ការរចនាពណ៌អក្សរជារឿងចាំបាច់ នៅពេលបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ប្រតិបត្តិនៅលើ Terminal ដើម្បីអោយងាយស្រួលមើល។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ពណ៌អក្សរនៅលើ Terminal ជាមួយភាសា Python ។ សូមបង្កើតឯកសារ(File) ឈ្មោះ mycommand.py ហើយសរសេកូតខាងក្រោម។

python-color

បន្ទាប់មកទៀតសូមប្រតិបត្តិ python mycommand.py ដើម្បីមើលលទ្ធផល។ របៀបកំណត់ពណ៌គឺត្រូវបានគេកំណត់ដូចនេះ

python-color1

ម៉ូតអក្សរ : 0~8

ពណ៌អក្សរ: 30~38

ពណ៌អក្សរទាំងមូលខាងក្រោម: 40~48

ឧទាហរណ៍ៈ \x1b[1;32;40m Hello \x1b[0m

python-color2