បង្កើតក្រាហ្វិកនៅលើវេបសាយ ជាមួយ Paper.js

Paper.js គឺជាកម្មវិធី Javascript ដែលជួយសំរួលដល់ការគូរនិងបង្កើត ក្រាហ្វិកនៅលើគេហទំព័រ។ កម្មវិធីនេះអាចគូររូបភាពតាមទំរង់ផ្សេងៗ ហើយអាចបង្កើតចលនាសំរាប់រូបទាំងនោះបាន ដោយផ្អែកលើបច្ចេកទេស Canvas ។ Canvas គឺជាបច្ចេកទេស HTML5 ដែលគេប្រើសំរាប់បង្កើតក្រាហ្វិកសំរាប់បង្ហាញលើគេហទំព័រ។

ដូចនេះ Paper.js ផ្តល់មុខងារផ្សេងៗទៀតលើមុខងាររបស់ Canvas ដែលអាចអោយអ្នកបង្កើតក្រាហ្វិកផ្សេងៗបានល្អៗ។

paper1

លទ្ធផលរបស់កូដខាងលើគឺបង្ហាញដូចរូបភាពខាងក្រោម៖

paper2

ប្រសិនបើចង់មើលឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតសូមទៅកាន់ទំព័រនេះ ហើយបើចង់រៀនបន្ថែមទៀតសូមអាននៅទំព័រនេះ