វិធីកំណត់ពណ៌​អក្សរនៅក្នុង Terminal ជាមួយ Python

2016-06-27 techfree

ការរចនាពណ៌អក្សរជារឿងចាំបាច់ នៅពេលបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ប្រតិបត្តិនៅលើ Terminal ដើម្បីអោយងាយស្រួលមើល។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ពណ៌អក្សរនៅលើ Terminal ជាមួយភាសា Python ។ សូមបង្កើតឯកសារ(File) ឈ្មោះ mycommand.py ហើយសរសេកូតខាងក្រោម។