របៀបរក្សាទុកឯកសារនៅ Amazon S3 ជាមួយភាសា Python

Amazon S3 គឺជាសេវាកម្មរក្សាទុកឯកសារនៅលើប្រព័ន្ធ Cloud ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះ Amazon។  ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអ្នកត្រូវចូលជាសមាជិកជាមុនសិន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះសន្មត់ថា អ្នកជាសមាជិករបស់ Amazon S3 រួចហើយ។ ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍អំពីរបៀបបញ្ជូនឯកសារទៅរក្សាទុកនៅ Amazon S3 ដោយប្រើភាសា Python។ តំបូងត្រូវទាញយកឯកសារកូតយោងឈ្មោះ Boto ជាមុន។ ឯកសារកូតយោង Boto នេះគឺប្រើសំរាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Amazon Web Services ផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា EC2 CloudFront DynamoDB SimpleDB Elastic Map Reduce ជាដើម។

AmazonS3