ស្វែងយល់ពី figure និង figcaption នៅក្នុង HTML5

<figure> ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ស្រោប រូបភាព ដ្យាក្រាម ឬ ឯកសារណាមួយ។ ចំណែក <figcaption> ប្រើសំរាប់នៅក្នុង<figure> សំរាប់ធ្វើជាចំណងជើងពន្យល់ពីរូបភាព ដ្យាក្រាម ឬ ឯកសារនោះ។

ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់ <figure> និង <figcaption>៖

figcaption-hmtl5-coding

លទ្ធផលបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

figcaption-hmtl5

ការប្រើប្រាស់

  • <figcaption> កំណត់ចំណងជើងសម្រាប់ធាតុ <figure> មួយ។
  • <figcaption> នេះអាចត្រូវបានដាក់ដំបូង ឬ ចុងក្រោយនៃធាតុ <figure> ។

រចនាជាមួយ CSS 

default