របៀប បូក ដក គុណ​​ ចែក នៅក្នុង Ruby

ក្នុងជំពូកនេះយើងនឹងបង្ហាញជាមូលដ្ឋាននៃការប្រើសញ្ញាប្រមាណវិធី បូក ដក គុណ ចែកនៅក្នុង Ruby ។  

number009

១) ឧទាហរណ៍ ប្រមាណវិធីបូកnumber002២) ឧទាហរណ៍ ប្រមាណវិធីដកnumber003៣) ឧទាហរណ៍ ប្រមាណវិធីគុណnumber005៤) ឧទាហរណ៍ ប្រមាណវិធីចែកnumber006៥) ឧទាហរណ៍ Modulusnumber007៦) ឧទាហរណ៍ និទស្សន្តnumber008