ចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធី Microsoft Office Word 2016

ដូចដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានៅកម្មវិធី MS Word 2016 បានដឹងអំពីការប្រើប្រាស់នូវមុខងារមួយចំនួន​នៅភាគទី១ និង ភាគទី២ កន្លងមកហើយចំនែកឯភាគទី៣ ខាងក្រោមនេះជា​ការ​បង្ហាញ​ឱ្យលោក​អ្នក​បាន​ស្គាល់​បន្ថែម​ទៀត​ទៅលើការបើកកម្មវិធី និង ការរក្សាទុកឯកសារជាដើមនៅអត្ថបទខាងក្រោម។

៥. ការបើកកម្មវិធី (Opening new document)

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបើកវាហើយវានឹងលេចចេញឡើងនូវ Interface Menu មួយដូចរូបខាងក្រោមនេះ 

ខណៈពេលដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការសរសេរឯកសារហើយចង់បើកអត្ថបទថ្មីមកវាយបន្ថែមទៀតគ្រាន់តែ ចូលទៅក្នុង File រួចយកពាក្យថា New ហើយជ្រើសរើសយក Blank document ឬក៏ចុច Shortcut key (Ctrl+N) ក៏បានរួចធ្វើការវាយអត្ថបទតាមលោកអ្នកត្រូវការ ។

នៅលើកម្មវិធី

៥.១. ការរក្សាឯកសារទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ (Save Document)

ដើម្បីធ្វើការរក្សាទុកនូវឯកសាររបស់យើង ដោយមានការដាក់ឈ្មេាះឯកសារងាយស្រួលក្នុងការយកមកប្រើ​ឡើងវិញម្តងទៀត រួចរក្សាវាទុកក្នុង Drive​ D និងមាន Folder​ ឈ្មេាះរបស់អ្នកសម្រាប់ដាក់ឯកសាររបស់អ្នក។

ការអនុវត្តន៍

ក. ចុច File រួចចុច Save or (Ctrl+S) រួចចុចលើពាក្យថា​ Computer រួច Browse រកទីតាំង

ខ. រួចធ្វើការជ្រើ់សរើសទីតាំងដោយរក្សាទុកក្នុង Drive D ហើយវាយឈ្មេាះបញ្ចូលត្រង់ File name រួចរាល់ហើយ ចុច Save ជាការស្រេច។

៥.២. ការបើកយកឯកសារដែលបានរក្សាទុកពីមុន (Open Previous Document)

សូមកុំមានការយល់ច្រឡំនៃការបើកឯកសារមកប្រើប្រាស់បន្ត និងការបើកកម្មវិធីប្រើប្រាស់វាយអត្ថបទថ្មីទាំងពីរនេះ គឺខុសគ្នាត្រង់ថា ការបើកឯកសារប្រើប្រាស់បន្ត គឺការបើកឯកសារមានស្រាប់ ឬ ប្រើប្រាស់រួចហើយ ដោយយើងអាច ធ្វើការកែប្រែ និងការបន្ថែម ឬ បន្ថយអត្ថន័យនៅក្នុងឯកសាររបស់យើង។ រីឯការបើកកម្មវិធីប្រើប្រាស់ វាយអត្ថបទថ្មី គឺបានន័យថាវាគ្មានទិន្នន័យអ្វីទាំងអស់នៅលើសន្លឹកការងារ ។

ចុចលើ File Menu រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ Open ឬ Shortcut Key (Ctrl+O) រួចចុច Browse ជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើង​បាន រក្សាវាទុក រួចវាយឈ្មោះដែលបានរក្សាទុក រួចចុច​លើឯកសារដែលយើងចង់បានរួចចុចយក Open ជាការស្រេច ។