សរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា នៅលើវេបសាយ ជាមួយ MathJax

2016-09-02 techfree

កន្លងមកការសរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យានៅលើវេបសាយ គឺមានភាពលំបាក ត្រូវបំលែងរូបមន្តគណិតវិទ្យាទំាងអស់ជារូបភាពសិនទើបអាចបង្ហាញនៅលើវេបសាយបាន។ ពេលនេះតាមរយៈ Javascript គេអាចបង្ហាញរូបមន្តគណិតវិទ្យា បានដោយងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ទាំងអស់។