ស្វែងយល់ពី article នៅក្នុង HTML5

HTML5 គឺជាភាសាមូលដ្ឋានគ្រិះសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈមិនសូវផ្លាស់ប្តូរ (Static) ។ ក្នុងចំនុចនេះ Techfree នឹងលើក article tag  ថ្មីរបស់ HTML5 មកបង្ហាញ។

article គឺជា Tag នៅក្នុង html 5 ដែលអាចបញ្ជាក់ឯករាជ្យមាតិកាខ្លួនឯងផ្ទាល់។ article ប្រើសំរាប់បំបែកអត្តបទជាផ្នែកៗនៅលើ វេបសាយ។

ឧទាហរណ៍: មួយនៃកន្លែងដែលធាតុ <article> មួយដែលអាចត្រូវបានប្រើគឺ

  • បែងចែកអត្ថបទ
  • បែងចែកកំណត់ហេតុផ្សេងៗ
  • បែងចែកពត៌មាន
  • បែងចែកផ្នែកផ្តល់មតិ (Comment)

ខាងក្រោមនេះគឺឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់<article>៖

example_article_html5

អ្នកអាចកំណត់ឬ រចនាទ្រង់ទ្រាយ រូបរាងរបស់ article ជាមួយនឹងកូដ CSS បាន។ 

example_article2

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

example2