ការប្រើប្រាស់ជាមួយ Hash Table ក្នុង VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Hash Table។ Hash Table មានលក្ខណៈដូចទៅនឹង ArrayList ដែរ ប៉ុន្តែវាអនុញ្ញាត្តិអោយយើងអាច Access ធាតុដោយប្រើ ប្រាស់ Key រាល់ធាតុនីមួយៗ ត្រូវតែមានតំលៃ (Value) និង keyក្នុងបណ្តុំcollection។

I. ការបង្កើត Hash Table និងការបញ្ចូលតំលៃទៅក្នុង Hash Table 

ឩទាហរណ៍៖

កូដខាងលើនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

II.  ការ sort data នៅក្នុង Hash Table

ឩទាហារណ៍៖

សូមបញ្ចូលកូដនេះទៅក្នុងForm Load

* radio_asc.Checked = True

  • កូដ

នៅលើបន្ទាត់ទី 14,15,16 គឺយើងធ្វើការរាប់ចំនូនសរុបទាំងអស់នៃIndex រូចធ្វើការ ចំលង Array នោះ

  • លទ្ធផលពេលចុចតំរៀប ពីតូច ទៅ​ ធំ(A->Z)

  • លទ្ធផលពេលចុចតំរៀប ពីធំ ទៅ​​ តូច(Z->A)