កម្មវិធីវេបសាយរចនារូបភាពដែលគេនិយមប្រើ

2016-10-03 Hoeun Bunna

ក្នុងការរចនារូបភាពឬកែលំអររូបភាព ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើតុ (Desktop Application) ដែលមានដូចជា៖ Photoshop, Gimp ….. ជាដើម អ្នកអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីរចនារូបភាពផ្សេងៗនៅលើវេបសាយបានដោយងាយស្រួលនិងរហ័ស មិនបាច់ដំឡើងនៅលើកំុព្យូទ័ររបស់អ្នកនោះទេ។ ដែលកម្មវិធីពេញនិយមទាំងនោះមានដូចជា៖